Y Cynghrair Strategol Aberystwyth a Bangor

Cydweithredu yn y dyfodol

Datblygu meysydd cydweithio pellach, gan adeiladu ar y canolfannau cychwynnol ac arwain at gyfl uniad pellgyrhaeddol o strategaethau ymchwil y sefydliadau

Yr hyn y canolbwyntiwyd arno yn gyntaf oedd sicrhau bod y pedair menter gydweithredol a grewyd yn symud yn gyflym o'u sefydlu i aeddfedrwydd, a bod yn gynaliadwy. Mae hyn wedi golygu darparu rheolaeth gydnerth, a datblygu cynlluniau busnes. Fodd bynnag, nid ydym wedi esgeuluso cyfleoedd i gydweithredu mewn meysydd eraill ac rydym ni wedi dod â thimau o academyddion at ei gilydd i ystyried sut y gallai'r Bartneriaeth gyfrannu at faterion eraill sy'n wynebu Cymru, y DU a'r byd.

Wrth fynd rhagom rydym ni'n gweithio mewn dull arloesol a fydd yn ein galluogi i ysgogi trafodaeth academig ddwys a phenodol a fydd yn arwain at ffurfio themâu strategol a chymhellol. Bydd y themâu hyn yn ein galluogi i greu ymdrechion ymchwil cydlynol a fydd yn canolbwyntio ar faterion o gryn ddiddordeb a phwysigrwydd (er enghraifft: gwarchodaeth ynni mewn byd carbon-gyfyngedig, cynaliadwyedd amgylcheddol yng Nghymru ac mewn mannau eraill, bygythiadau i iechyd a lles dynol, bygythiadau i sefydlogrwydd cymdeithasau dynol ac eraill sydd heb eu ffurfio hyd yma), sydd yn nodweddiadol ehangach na chwmpas y naill sefydliad a'r llall. Bydd ymwneud â budd-ddeiliaid allanol wrth galon y deialogau hyn, ac yn arwain, gobeithio, at dimau amlddisgyblaethol o ymchwilwyr, gwneuthurwyr polisi a diwydianwyr yn gweithio gyda'i gilydd tuag at yr un amcanion.

Site footer